Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm nào của thế kỷ XIX?

Thực chất chủ nghĩa Mác ra đời vào năm nào của thế kỷ XIX? Những thông tin chính xác sẽ được cập nhật ngay dưới đây!

Vấn đề xoay quanh về chủ nghĩa Mác luôn nhận được sự quan tâm của những nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các những bạn đang được học về chủ đề này. Được biết chủ nghĩa Mác ra đời khi chủ nghĩa tư bản ở châu u đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chính điều kiện kinh tế – chính trị – xã hội thuận lợi chủ nghĩa Mác đã ra đời. Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm nào của thế kỷ XIX? Cùng tìm hiểu thêm những thông tin về vấn đề này ngay dưới đây nhé!

chủ nghĩa mác ra đời vào những năm nào của thế kỷ xix (3)

Chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm nào của thế kỷ XIX?

Thực chất chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX. Ở thời điểm hiện tay, có rất nhiều các phát minh khoa học mang tính “vạch thời đại” xuất hiện. Tuy nhiên những phát minh ở thời này còn hạn chế. Chủ nghĩa Mác là kết quả của sự kế thừa có chọn lọc, tiếp thu có phê phán toàn bộ những tinh hoa trong lịch sử tư tưởng của nhân loại từ cổ đại đến thời đại của C.Mác và Ph.Ăngghen.

Cho đến thời điểm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa này được bổ sung và phát triển. Cụ thể được V.I.Lenin bổ sung, phát triển. Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, khoa học về thế giới vi mô phát triển và chủ nghĩa xã hội hiện thực được xây dựng ở nước Nga Xô viết, mở ra giai đoạn phát triển mới cho chủ nghĩa Mác – Lênin.

Chủ nghĩa này phản ánh đúng quy luật khách quan vận động của lịch sử và sự đấu tranh mong muốn xóa bỏ mọi hình thức nô dịch người. Xây dựng một xã hội công bằng, không có sự bóc lột, đàn áp. Vì vậy đây được xem là một thuyết khoa học và cách mạng.

chủ nghĩa mác ra đời vào những năm nào của thế kỷ xix (3)

V.l.Lênin – Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác gồm những gì?

Nhắc đến chủ nghĩa Mác – Lênin phải biết đến ba bộ phận thống nhất tạo nên học thuyết khoa học này:

  • Thứ nhất, triết học Mác – Lênin là khoa học về những quy luật phổ biến chung nhất của sự vận động, sự phát triển tự nhiên, xã hội và tư duy con người. Nó trong bị cho con người thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp biện chứng duy vật đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới.
  • Thứ hai, học thuyết nghiên cứu quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất và trong trao đổi, tiêu dùng. Nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa với quy luật giá trị thặng dư, chỉ rõ bản chất, quy luật kinh tế. Nhằm phát triển giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội.
chủ nghĩa mác ra đời vào những năm nào của thế kỷ xix (3)

Các bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác

  • Thứ ba, chủ nghĩa xã hội nghiên cứu những quy luật chuyển biến xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội xã hội chủ nghĩa và phương hướng xây dựng xã hội mới. Làm tiền đề cho sự ra đời của xã hội cộng sản chủ nghĩa. Và lực lượng xã hội thực hiện sự chuyển biến đó không ai khác ngoài gia cấp vô sản và nhân dân lao động.

Mong là những thông tin về chủ đề: Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm nào của thế kỷ XIX mình vừa cung cấp trên sẽ hữu ích với bạn đọc.

Leave a Reply